måndag 11 mars 2013

(Åter)upptäck # 17: Carlton Melton

Det händer att man snubblar på musik som man inte förväntar sig och som ger en total ny upplevelse. För några veckor sedan köpte jag den brittiska musiktidningen ”Mojo” och den hade sin vana trogen en gratis-CD med.
Denna gång var tema ny psychedelia. Ett band och ett spår som stack ut var med en grupp från Mendocino County i norra Kalifornien ”Carlton Melton”. Gruppen som bildades 2008 spelar en helt improviserad svävande och säregenhet musik.
Den svävar, den gräver ena stunden ner sig i en känsla för att i nästa stund göra en slags inre resa i lyssnarens fantasi. Sättningen är gitarr bas och trummor och synt. På deras tre plattor som finns att köpa på Amazon eller att avlyssna på Spotify är bland det mest originella jag lyssnat på någonsin.
Här är det inte deras psychedeliska förfäders Jefferson Airplane, Grateful Dead eller Quicksilver Messenger Service virtuosa utspel utan mer av ett kollektivt skapande av en ljudvärld som är som att lyssna på Tarkovskis film ”Solaris” i känsla.
Carlton Melton är bland det mest spännande jag hört av musik på de senaste åren. En totalt egensinnig och skapande musik som följer sina egna regler. Här finns spår av Pink Floyds drömvärld, av de klassiska San Fransiscobandens lekfulla improvisation och avantgardjazzens brist på respekt på vad som kan göras i musik men också influenser från modern elektronmusik.
Att lyssna på Carlton Meltons musik är att uppleva en resa i både den inre och yttre rymden som bara begränsas av lyssnarens egen fantasi.
(Se även bandets hemsida http://carltonmeltonmusic.com   där det finns musik att ladda ner och videos från deras europaturné förra året.)
Product DetailsProduct DetailsProduct Details
***********
You happen to stumble, once in awhile, upon music that you do not expect, and which gives a totally new experience. A few weeks ago I bought the British music magazine "Mojo" and it was as usual a free CD with it. This time the theme new psychedelia. A band and a track that stuck out was with a group of Mendocino County in Northern California "Carlton Melton." The group was formed in 2008 playing a completely improvised floating and singularity music.
It hovers, it digs down one moment in a sense for the next moment to make a kind of inner journey in the listener's imagination. The personnel are guitar, bass and drums and synthesizer. On their three albums available to buy on Amazon or to eavesdrop on Spotify is among the most original I've ever listened to.
Here it is not their psychedelic forefathers Jefferson Airplane, Grateful Dead and Quicksilver Messenger Service virtuoso played out but more of a collective creation of a sound world that is like listening to Tarkovskis movie "Solaris" in feel.
Carlton Melton are among the most exciting thing I've heard of music in recent years. A total headstrong and creative music that follows its own rules. There are traces of Pink Floyd's dream world, the classic San Fransiscogroups playful improvisation and the avant-garde jazz's lack of respect for what can be done in music, but also influences from contemporary electronic music.
Listen Carlton Meltons music is to experience a journey of both inner and outer space is only limited by the listener's own imagination.
Text/words: Ingemar E. L. Göransson